Algemene voorwaarden
 
Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Land-Lady, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 01077365. Land-Lady is te allen tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 
Doelstelling
Land-Lady biedt in algemene zin hulp aan derden.
Land-Lady biedt geen medische of paramedische hulp.
De te verlenen dienst wordt meestal mondeling overeengekomen en zal, indien partijen dit wensen, in voorkomende gevallen schriftelijk worden vastgelegd.

Verplichtingen
Land-Lady respecteert de privacy-wetgeving en stelt geen persoon- en/of bedrijfsgegevens beschikbaar aan derden, tenzij Land-Lady hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht wordt.

Aansprakelijkheid
Land-Lady is niet aansprakelijk voor schade, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid. Zij is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade en voor schade die voortvloeit uit diensten of netwerken van derden.
Indien gebruik wordt gemaakt van een vervoermiddel van Land-Lady kan nimmer aanspraak worden gedaan voor indirecte en/of gevolgschade en voor schade die voortvloeit uit dit vervoer.

Specifieke zaken
Per te verlenen dienst worden vooraf afspraken gemaakt over:
- gezamenlijk opstellen zorgplan
- het in rekening te brengen tarief
- hoe wordt dit tarief berekent
- reiskosten/ kilometervergoeding

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn en als gevolg waarvan Land-Lady niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen.

Betaling
Betalingen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur volledig bijgeschreven te zijn op bankrekening
16 00 13 593 t.n.v. Land-Lady.
Indien na de eerste aanmaning niet binnen 5 dagen betaald is, geef ik na telefonisch overleg de vordering uit handen.
Over het in rekening te brengen tarief geldt geen BTW verplichting.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.